ติดต่อเรา

งานธุรการเเละสารบรรณ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 โทรศัพท์ 0 7329 9640 โทรสาร 0 732 99610