แบบประเมินความพึงพอใจ

23 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมินความพึงพอใจ

                                 

         yes  นายสมชาย  เดเบาะ                                       yes  นางสาวจีรวรรณ  ประสาน                                   yes นางสาวนริศรา  ผลาสิงห์       

             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

          หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

1.  (นายสมชาย  เดเบาะ) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZzKarZgeZJa-eJqY8Y2X6GpKLEdQESnPEViuz2H8khkZmRw/viewform smiley

2.  (นางสาวจีรวรรณ ประสาน) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvBToe7d4b7doV-oxmMxH7esOwrAAlW4F0nD9RY6cTg6sAxQ/viewform smiley

3.  (นางสาวนริศรา ผลาสิงห์) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLui10UwHQ1n9gdOgEinLH0Y5PKU_obHgRLo2wdQR_yUTemQ/viewform smiley

                          

 

 

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด