ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

6 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด