ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2557

6 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด