ประชุมงานธุรการและสารบรรณ และหน่วยยานพาหนะ ครั้งที่ 5/2564

1 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสุ่ยเจี่ย ชั้น 4 อาคาร 20 งานธุรการและสารบรรณ จัดประชุม งานธุรการและสารบรรณ และหน่วยยานพาหนะ ครั้งที่ 5/2564 ขึ้น เพื่อติดตามการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน ในเดือนกันยายน 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน