ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

15 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

"ถูกต้อง ฉับไว โปร่งใส เต็มใจให้บริการ"

วิสัยทัศน์

"บริการและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล"

พันธกิจ

1. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

2. บริหารจัดการสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย