ประวัติความเป็นมา

26 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10  วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศไว้  ณ วันที่  23 มิถุนายน  2549  ไว้ดังนี้

                   ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้

                       1.1 กองกลาง

                       1.2 กองนโยบายและแผน

                       1.3 กองบริการการศึกษา

                       1.4 กองพัฒนานักศึกษา

                   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ลงวันที่  20 ตุลาคม 2549   โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรค 3  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549  วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549  ได้มีประกาศให้แบ่งส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าเป็นงานในหน่วยงานระดับกอง ซึ่งกองกลางประกอบด้วยงาน 5 งาน ดังนี้

                      1. งานธุรการและสารบรรณ

                      2. งานการเจ้าหน้าที่

                      3. งานการคลัง

                      4. งานพัสดุ

                      5. งานอาคารสถานที่