แบบประเมินความพึงพอใจ

23 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมินความพึงพอใจ

                                 

         yes  นายสมชาย  เดเบาะ                                       yes  นางสาวจีรวรรณ  ประสาน                                   yes นางสาวนริศรา  ผลาสิงห์       

             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

                          

 

 

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด