ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562

8 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมงสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  งานธุรการและสารบรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีนางฐานิดา  เดือนจำรูญ  ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญ เรื่อง การวิเคราะห์และการจัดลำดับความเสี่ยงกองกลางและการเสนอหัวข้อในการจัดการความรู้ (KM)