ประชุมงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563

18 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. งานธุรการและสารบรรณ จัดประชุมทบทวนการมอบหมายงาน ภายในงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โดยมีนางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน และอาจารย์สุรเดช  สุวรรณชาตรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาในการประชุมครั้งนี้