งานธุรการและสารบรรณเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี

4 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลาดี งานธุรการและสารบรรณ งานธุรการและสารบรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี  โดยมีนางฐานิดา  เดือนจำรูญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว