การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

21 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 18  กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย  งานธุรการและสารบรรณ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน