กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปี 2560

13 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง  ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พร้อมด้วย อาจารย์อรวรรณ กมล และอาจารย์อุบล ตันสม คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี