บุคลากร

นายสมชาย เดเบาะ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11101)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนริศรา ผลาสิงห์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299640 (10000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวจีรวรรณ ประสาน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11103)

อีเมล์ : [email protected]