บุคลากร

นายสมชาย เดเบาะ
(หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ)

เบอร์ติดต่อ : 073299640 (11101)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนริศรา ผลาสิงห์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299640 (10000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวจีรวรรณ วรรณุชิต
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299640 (10000)

อีเมล์ : [email protected]