บุคลากร

นายสมชาย เดเบาะ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11101)

อีเมล์ : Somchai.d@yru.ac.th


นางสาวนริศรา ผลาสิงห์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299640 (10000)

อีเมล์ : narisara.p@yru.ac.th


นางสาวจีรวรรณ ประสาน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11103)

อีเมล์ : chirawan.w@yru.ac.th